Consells
Comarcals

Presentació

 -

L’objectiu del present projecte és dur a terme una anàlisi transversal del desenvolupament i comportament que han manifestat els 40 Consells Comarcals amb l’objectiu de poder realitzar un mapa dels serveis i de les activitats. La normativa ofereix un ventall ampli de possibilitats que planteja un marc flexible però que pot generar un cert desenfocament de quina és la realitat efectiva de l’ens. A partir d’una metodologia de caire empíric ens proposem donar resposta a aquesta necessitat de coneixement sobre un àmbit fonamental en el disseny territorial català.

Tot i la rellevància de l’ens, existeixen pocs estudis que aportin un coneixement transversal sobre el funcionament, l’estructura i les activitats que realitza. Aquest fet és particularment important atesa la gran heterogeneïtat i el diferent desenvolupament que ha tingut cadascun dels Consells. Aquesta mancança d’estudis contrasta amb el fet que els  consells s’han construït a partir d’una lògica de geografia funcional variable i d’adaptació al territori. En definitiva, i a manca d’estudis que ho puguin confirmar pel moment, sembla que cada consell s’ha configurat manifestant singularitats accentuades, fet que respon a la diversitat del territori català. És per això que, en un moment en què el disseny territorial torna a ser un debat de primer ordre, és rellevant conèixer de forma profunda i acurada aquesta institució.