La
Fundació

Bloc

Disponibles els municipis d'exemple del darrer informe de l'Observatori

Disponibles els municipis d'exemple dels tres tipus d'informe del darrer Observatori

http://pisunyer.org/observatori-de-govern-local/projectes/catalunya/2016