Panel de Polítiques
Públiques Locals

Publicacions

Polítiques Públiques dels Municipis Catalans (edició 2010)

Aquest treball comprèn diferents estudis sobre les polítiques dels municipis catalans amb més de 10.000 habitants, a partir dels resultats del Panel de Polítiques Públiques Locals de l'any 2010 promogut per la Fundació Carles Pi i Sunyer. Aquest Panel es concentra en quatre àmbits prioritaris de polítiques públiques municipals: educació, medi ambient, participació ciutadana i gent gran.
El document inclou un informe específic per a cadascun d’aquests àmbits, elaborat per un especialista en la matèria que resumeix i interpreta els resultats més rellevants de cada tema. Bernat Albaigés analitza els factors que expliquen les desigualtats territorials en polítiques educatives que existeixen entre els municipis. En el cas de les polítiques de gent gran, Toni Rivero realitza una exhaustiva anàlisi de les actuacions municipals, i mostra que el paradigma de l’envelliment actiu apareix com una opció estratègica àmpliament acceptada, tot i que en el moment de la seva implementació s’apliquen criteris diferents. També presenta un índex prospectiu d’evolució demogràfica que planteja escenaris futurs molt diferents d’envelliment i sobreenvelliment als municipis catalans.Leonardo Díaz explora les diferents dimensions de les polítiques de participació ciutadana, centrantse en els aspectes instrumentals. El contrast amb les dades dels panells anteriors mostra un subsistema d’òrgans participatius molt vigorós, però un subsistema de processos que ha patit una forta retracció en l’últim període, fet que pot indicar un punt d’inflexió en aquestes polítiques.L’estudi de les polítiques municipals de medi ambient, elaborat per diversos autors, ens mostra que les Agendes 21 estan perdent pes en la gestió ambiental municipal, al mateix temps que proliferen plans sectorials que dificulten el repte de la transversalitat en aquest tipus de polítiques.Finalment, l’informe incorpora tres articles sobre temes transversals que afecten totes aquestes polítiques municipals, com ara els governs multinivells, les estructures organitzaves i la innovació local.

AUTOR/S:
ANY DE PUBLICACIÓ:
ISBN / ISSN:
987-84-95417-98-5
descarregar índex
PREU
IVA INCLÒS
Gratuït