1. Delegació de competències del Ple. Percentatge de municipis que han delegat en la JGL

Delegació de competències del Ple. Percentatge de municipis que han delegat en la JGL: dades globals Catalunya